عیب جویی و بدبینی را فراموش کنیم و عاشق زندگی باشیم

یک قدم پیش تر، یک پله بالاتر، گشایش دریچه ای دیگر و کامل شدن حلقه ای از زنجیر تکامل حیات ، هدیه ای بود که امروز از سوی خداوند دریافت کردم.

سپاس بی پایان برای همه توجهات و برکت هایی که به من ارزانی داشته و می دارد.

از اینکه این توانایی را برای کمک به گسترش آرامش معنوی در اطرافم پیدا کرده ام ، خوشحالم.

از اینکه در این راه می توانم نسبت به سپاس گزاری از خداوند، انرژی حیات و اطرافیانم گامی بردارم ، برای من نعمتی بزرگ است.

هم اکنون به عنوان مستر ریکی در مسیر گسترش معنویت و تعمیق صلح و آرامش بیش از گذشته ، با توجه به مسئولیتی بیشتر فعالیت خواهم کرد.

از انرژی عظیم کیهان برای افزایش آگاهی خویش و اطرافیان بیشترین بهره را خواهم برد و هر روز اندیشه ای نو و بینشی شفاف را تجربه خواهم کرد.

خداوند به همه ما برکت، آگاهی، آرامش، سلامتی و مهربانی عطا فرماید.

/ 1 نظر / 15 بازدید